Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely“, poskytuji souhlas fyzické osobě Ing. Lukáši Michálkovi, se sídlem Světlá 565, 262 04 Nová Ves pod Pleší 262 04, IČ: 04970276  („Poskytovatel“) se zpracováním osobních údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci se mnou jako Objednatelem služby („údaje“) v rozsahu:
titul, jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa
dále pak údaje v rozsahu:
oblast zaměření, záměr využívání CRM systému, celkový počet kontaktů, uživatelů, firem, triggerů, obchodních případů, počet aktivit a úkolů, externích napojených systémů
pro marketingové a statistické účely tzn. zejména činnosti spočívající ve vytváření cílených nabídek produktů a služeb Poskytovatele, v třídění údajů, uchování údajů o typovém chování, vypracování analýz a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím služeb Poskytovatele a kontaktů, které Poskytovateli poskytnu.
Objednatel bere na vědomí, že v rámci zpracování osobních údajů za tímto účelem, ke kterému Objednatel dává tento souhlas, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i osobní údaje dalších osob, kterým dal Objednatel přístup ke Službě a jejím funkcím.
Podmínky pro zpracování a nakládání s osobními údaji jsou detailně popsány v Obchodních podmínkách Poskytovatele v čl. VIII těchto podmínek „Ochrana osobních údajů a zásady pracování osobních údajů“ („Zásady“), které najdete na https://www.kultivacepozemku.com/page10.html.
Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat způsoby stanovenými v obchodních podmínkách. Souhlas platí od okamžiku udělení, po dobu využívání služeb Poskytovatele a následující 3 roky poté, pokud jej účastník neodvolá.
Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje za tímto účelem do třetí země, mezinárodním organizacím nebo třetím osobám.
Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním údajů na základě tohoto souhlasu se nacházejí v Obchodních podmínkách Poskytovatele.
S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.